Salg og Leveringsbetingelser

 1. Generelt
  1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) finder anvendelse for den af Lueneborg v. Louise Sørensen, Pilegårdsvej 127, 8361 Hasselager, CVR nr. 37907693, drevne internetside under navnet Babybog.dk (herefter ”Babybog”), medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem parterne. Dette gælder for alle leverancer, ved oprettelse, udarbejdelse og bestilling af bøger på Babybog.
 2. Oprettelse af bruger
  1. Køber skal oprette sig som bruger på Babybog for at kunne oprette, udarbejde og bestille en babybog. Ved sin oprettelse som bruger, accepterer Køber at nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse.
  2. Så snart Køber har oprettet sig som bruger på Babybog, vil Køber få adgang til at oprette sin digitale babybog, der nu kan udfyldes, ændres, tilrettes mv. Der henvises her til pkt. 4 og 5.
 3. Bestilling og ordrebekræftelse
  1. Forinden bestilling af babybogen, opfordres Køber til at gennemgå babybogen grundigt for fejl mv, idet der henvises til nedenstående pkt. 5. Når babybogen er gennemgået af Køber, kan babybogen godkendes og bestilles online.
  2. Der er først indgået en endelig og bindende aftale om bestilling af Købers babybog, når Køber modtager en ordrebekræftelse fra Babybog på e-mail (herefter ”Bestillingstidspunktet”).
  3. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem oplysninger angivet på Babybogs hjemmeside og i ordrebekræftelsen, er det oplysningerne som angivet i ordrebekræftelsen, der er gældende i aftaleforholdet. Såfremt oplysninger i ordrebekræftelsen er fejlagtige, skal Køber uden ugrundet ophold give Babybog skriftlig besked herom.
  4. Ønsker Køber at ændre indhold eller materialevalg i sin babybog, efter Bestillingstidspunktet, er Babybog berettiget til at kræve administrationsomkostninger for tilretningerne/ændringerne.
  5. Viser det sig, efter Bestillingstidspunktet, at det af Køber anvendte materiale, herunder billeder, tekst mv., er ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, er Babybog berettiget til at kræve administrationsomkostninger for tilretning/ændringer i babybogen som følge heraf.
 4. Ansvar for anstændigt og ikke-krænkende indhold
  1. Køber er fuldt ud ansvarlig for indholdet i sin babybog, herunder også indhold, der skrives af eksterne bidragsydere, jf. pkt. 2.3.
  2. Køber har det fulde ansvar for, at anvendt indhold og materiale i babybogen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder.
  3. Køber bærer ethvert ansvar overfor tredjepersoner, når der anvendes materiale, billeder, oplysninger mv. på vedkommende, der kan krænke eller på anden vis få negative konsekvenser for personen og/eller bringe personen i fare.
  4. Køber er tillige ansvarlig for, at ingen personfølsomme oplysninger krænkes, ligesom Køber er ansvarlig for, at der er indhentet nødvendigt samtykke for anvendelse af materiale og oplysninger på identificerede personer i babybogen.
  5. Babybog fraskriver sig ethvert ansvar for manglende samtykke til anvendelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker eller andet der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Babybog fraskriver sig derudover ethvert ansvar for indhold, der på anden vis måtte krænke tredjemand, herunder på en måde som anført under nærværende pkt. 4.1 - 4.4. Køber holder Babybog skadesløs for et sådant ansvar. 
 5. Tekst, skrift, stavefejl, tekniske specifikationer mv.
  1. Babybog tager forbehold for tastefejl, stavefejl, grammatiske fejl mv., og opfordrer således Køber til som kunde at gennemlæse og sikre, at al tekst er, som det skal være, idet det er kunden selv, der bærer ansvaret herfor, jf. pkt. 13.
  2. Køber er selv ansvarlig for, at anvendte billeder og andet materiale i babybogen, opfylder Babybogs tekniske specifikationer og krav til størrelse og kvalitet, og Køber kan ikke påberåbe sig mangelsbeføjelser overfor Babybog ved en forringet kvalitet af babybogen som følge heraf.
 6. Priser
  1. Samtlige priser er angivet i DKK (danske kroner) inkl. moms.
  2. Det er Babybogs prisangivelse på Bestillingstidspunktet, der er gældende.
  3. Der opkræves ikke forsendelses- og administrationsomkostninger, øvrige omkostninger eller gebyrer i øvrigt, idet der dog kan forekomme tilfælde, hvor der opkræves administrationsomkostninger, jf. herom pkt. 3.4, 3.5 og 8.1.
  4. Babybog forbeholder sig retten til fra dag til dag at ændre sine priser for en babybog, herunder som følge af fx moms- og afgiftsændringer samt som følge af prisstigninger hos Babybogs egne leverandører.
  5. Babybog tager forbehold for fejl i prisangivelsen.
 7. Betaling
  1. Betaling sker online på Babybog i forbindelse med bestillingen af babybogen (på Bestillingstidspunktet).
  2. Ved bestilling reserveres ordrebeløbet på dit anvendte betalingskort og hæves når vi godkender samt sender bestillingen til tryk.
 8. Levering og forsendelse
  1. Leveringstid

   Det bestræbes af Babybog, at babybogen sendes til Køber til den oplyste adresse, inden for 3 uger efter Bestillingstidspunktet.
   Leveringstiden oplyses i ordrebekræftelsen, idet det bemærkes, at denne er skønsmæssigt ansat ud fra de konkrete forhold, der foreligger på tidspunktet for Købers endelige godkendelse og bestilling af babybogen.
   En mindre udskydelse af leveringstiden med op til 10 arbejdsdage, anses i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan gøre nogle mangelsbeføjelser gældende overfor Babybog. Babybog meddeler uden ugrundet ophold Køber, såfremt der må forventes ændringer i den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid. Babybog tager forbehold for leveringssvigt fra Babybogs leverandører.
   Ønsker Køber babybogen leveret indenfor en bestemt dato, opfordres Køber til at meddele dette særskilt til Babybog, der vil bestræbe sig på at efterleve dette. Babybog er dog desuagtet ikke ansvarlig, såfremt babybogen ikke bliver leveret indenfor den angivne dato.
  2. Forsendelse

   Så snart babybogen er færdigtrykt og indbundet, sendes babybogen til den af Køber angivne adresse eller valgte posthus/pakkepost.

   Der opkræves ikke forsendelsesomkostninger.
 9. Risikoens overgang
  1. Risikoen for babybogen overgår til Køber ved leveringstidspunktet, hvorved forstås tidspunktet, hvor babybogen er kommet i Købers besiddelse. 
 10. Fortrydelsesret og Returvarer
  1. Det bemærkes, at køb af babybøger hos Babybog ikke er omfattet af fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven, idet der er tale om levering af varer, som er fremstillet efter Købers specifikationer, og som har fået et tydeligt personligt præg.
  2. Babybøger kan ikke returneres eller byttes, jf. dog pkt. 13.
 11. Produkter og materialevalg
  1. Babybog forbeholder sig ret til, uden varsel, at foretage ændringer i udbud af produkter, materialer, designs, tegninger, produktspecifikationer mv.
  2. Køber er selv ansvarlig for valg af produkter og materialer, samt dets egnethed til at opfylde Købers formål og behov. Babybog yder alene vejledning herom. Køber opfordres derfor til at læse produktbeskrivelsen grundigt igennem inden bestilling.
  3. Alle babybøger er trykt og indbundet i hånden, og hver enkelt babybog vil derfor have sit helt eget unikke særpræg. Babybog tager forbehold for skønhedsfejl, fx mindre limrester, afvigelser i teksturen på papiret samt i læderlooket m.m.
  4. Ved bestilling af en babybog accepterer Køber sådanne kvalitetsbetingelser, og kan ikke som følge heraf gøre reklamationsretten eller et erstatningsansvar gældende i henhold til pkt. 12 og 13.
 12. Ejendomsret og andre rettigheder
  1. Teknik- og designspecifikationer, tegninger og lignende, som Køber får adgang til i forbindelse med oprettelse, udarbejdelse og bestilling af en babybog hos Babybog, forbliver Babybogs ejendom og må ikke anvendes til anden brug eller videregives uden Babybogs skriftlige samtykke.
 13. Mangler og reklamation
  1. Ved levering skal Køber hurtigst muligt undersøge den modtagne babybog for fejl og mangler.
  2. Såfremt Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber inden for rimelig tid, efter manglen er eller burde være opdaget, give Babybog meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.
  3. Foreligger der en mangel ved det leverede, har Køber valgfrihed mellem at kræve afhjælpning eller omlevering af babybogen, medmindre dette er en umulighed for Babybog eller vil påføre Babybog uforholdsmæssigt store omkostninger. Ønsker Køber i stedet et forholdsmæssigt afslag i prisen eller - såfremt der foreligger en væsentlig mangel - at hæve købet, har Babybog mulighed for forinden da at forsøge at afhjælpe manglen, eller alternativt tilbyde omlevering af babybogen.
  4. Har Køber ikke inden 2 år efter babybogens levering, påberåbt sig mangler over for Babybog, kan Køber ikke længere påberåbe sig manglerne.
  5. Forandring af, eller indgreb i, babybogen efter modtagelse, herunder forsøg på at rette op på en evt. fejl eller mangel uden Babybogs samtykke, fratager Babybog for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
  6. Der ydes ikke nogen form for garanti på bestilte eller leverede babybøger.
 14. Ansvarsbegrænsning
  1. For krav, som vedrører Babybogs opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
  2. Babybogs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
  3. Babybog er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Babybog er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
 15. Køb af gavekort / forudbestilling af babybog
  1. Gavekort og forudbestillinger gælder i 3 år fra udstedelsesdatoen. Køber har ret til at få de penge udbetalt, der ligger på et elektronisk gavekort i op til ét år efter gavekortets udløb.
 16. Force majeure
  1. Babybog er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter Bestillingstidspunktet og ligger uden for Babybogs kontrol, herunder men ikke begrænset til: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, epidemiudbrud eller pandemiudbrud, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Babybog, herunder indtrædelse af ovenstående force majeure omstændigheder, der rammer Babybogs leverandører.
 17. Produktansvar
  1. Babybog hæfter alene for produktansvar i det omfang det følger af ufravigelige bestemmelser i dansk ret. Køber skal straks underrette Babybog, såfremt tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Babybog ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
 18. Tvister, lovvalg og værneting
  1. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved Byretten i Århus under anvendelse af dansk ret.